Privacy-verklaring.jpg

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacyrechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis hiervan is deze privacyverklaring opgesteld.

Verwerken

Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerkt Arthur de Jong, therapeut en praktijkhouder van Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Bollenstreek (hierna te noemen ‘therapeut’), persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in een cliëntdossier.

Persoonsgegevens

Enkel die persoonsgegevens van de cliënt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject worden verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om eventuele bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en religieuze gegevens, die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.

Doeleinden

De therapeut verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandelovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

  • het bieden van een optimale behandeling cq begeleiding;

  • het beheren van een cliëntdossier;

  • het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.

Bewaartermijn

De therapeut zal niet langer dan strikt noodzakelijk de persoonsgegevens bewaren om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject, dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging

De therapeut heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier. De therapeut heeft precies die beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

Delen met anderen

In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan de therapeut de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan de therapeut besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien de therapeut dit voor het traject noodzakelijk acht. De therapeut vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst.

Recht op inzage

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de therapeut. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder, voorleggen.